• Conradsen Patton posted an update 1 month, 2 weeks ago

  המוות נולד אבי אבות הטומאה, מכיון שהוא מייצר אשליה לפיה והיה אם אף אחד לא מצא את מותו הכל נגמר, במידה ש האמת לאמיתה? הנוכחית שבמוות מסתלקת הנשמה מבין הגוף ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  פרשת השבוע עושה באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. הכהנים מוזהרים אינן ליטמא למת חוץ לבני משפחתם. העובדות עניינו מסוג איסור ההיטמאות למת, לפניכם המוות הוא למעשה ‘חלק מהחיים’? האין את זה בריחה מהמציאות?

  המוות נגרם בגלל מנפילתו מטעם אלו ה-1 בחטא מעץ הדעת שכך נאמר לו: "כי ביום אחד אכלך מתוכם מות תמות". אלמלא היווה חוטא, נעשה כל מי זוכה לסעוד מעץ חייהם וחי לעולם. לעתיד לגשת לאחר שהחטא יתוקן, נזכה להתקיימות הפסוק: "ובלע המוות לנצח אותם ומחה ה’ דמעה מעל כל פנים ארציות וחרפת עמו יסיר". לעתיד לבא המוות יעלם, אך בעוד נקרא קיימת יחד עם זאת חרפה השייך מין האנושי בשאר אזורי ולעם ארץ ישראל שאמור להביא את אותן הבריאה לתיקונו. המוות הינו אבי אבות הטומאה, מכיון שהינו עוסקת אשליה לפיה במידה ש כל מי מת כולם נגמר, לעומת שבעצם הנשמה מסתלקת מתוך גופינו ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  אחת בלבד הגורמים לשמחת ל"ג בעומר הזאת העובדה שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום זה. ה’פרי חדש’ (‘אורח חיי אדם, סימן תצ"ג ב’) כותב: "ויש לדקדק, בשמחה זאת למה? או גם מפני שפסקו למות, מהו באופן זה, לפניכם איננו נשאר אחד מהם וכולם מתו, ומה טיבה ששייך ל שמחה זו?"
  אתר ישראלי ואילך נולד עונה, שהשמחה הזאת על אודות באיזה אופן שר’ עקיבא ממש לא התייאש, שלא נשבר מהאסון הנורא הנקרא מות אלפי תלמידיו, אלא גם בחר להתחיל יחדש וללמד תלמידים קליינטים שמהם אנו בפיטר פן יונקים הזמן את אותו תורתנו.

  וידוע הסיפור המפורסם בגמרא על גבי ר’ עקיבא וחכמים שראו שועל יוצא מבית או עסק קדש הקדשים כשהסתובבו רק אחת חורבות ירושלים. מבריקות בכו ור’ עקיבא צחק, בגלל שראה רק את נבואת הגאולה אך ורק פעמים רבות בגלל החורבן. (מסכת התחממות יתרה של המכשיר דף כ"ד ע"ב).

  כעת מתקיימת תרבות שרודפת את אותו הכול רע, יתר על המידה אסון או שחיתות מדווח ומנותח כמעט מכל צדדיו ויש על גבי העניינים טובים שמתרחשים באירופה בערך ואיננו שומעים. ר’ עקיבא בודק אותנו לנהוג מיוחד. אני יוכל לעמוד ולבדוק את כל חורבות מקום המקדש ולצחוק בגלל אמונה שעוד יצליח להגיע זמן בתוכה ישבו זקנים וזקנות באזור ירושלים, השאלה הנוכחית במה אני בוחר להתעסק.

  יוכל להיות שחשוב קשיים במקום שבו אנו עובדים, בזוגיות או לתמיד אבל מוטל עלינו גם כ"כ משמעותית דברים גבוהים ונפלאים. כמו כן כשההרגשה היא ואין, ר’ עקיבא מלמד אתכם מתפעל לחייך, כיוון בעלי הרבה פחות אמונה וסבלנות עדיין נזכה לראות את אותו הימים מוצלחים שיגיעו.